Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: RNDr. Ľubica Profantová

Konzultačné hodiny

 

    Streda :  

/iný termín je potrebné dohodnúť telefonicky alebo osobne s výchovným poradcom /

Miesto: kabinet VP

e-mail: luba.prof@gmail.com

č. tel.: 058/2851581

Práca výchovného poradcu je zameraná na:

 

 • riešenie  výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • poskytovanie informácií v oblasti profesijnej orientácie pre žiakov a rodičov
 • pomoc pri nerozhodnosti budúceho povolania a možnostiach štúdia na stredných školách – realizácia formou testovania

Vypĺňanie prihlášok na SŠ:

 

 • prihlášku vypĺňa výchovný poradca
 • detský lekár potvrdzuje zdravotný stav žiaka 
 • žiak 9. ročníka si môže podať :
 • 2 prihlášky na talentové odbory  
 • 2 prihlášky na netalentové odbory v 1. kole prijímacieho konania
 • v prípade neprijatia po 1. kole PP si môže žiak podať ešte jednu prihlášku do 2. kola prijímacieho konania / vyhlasujú len stredné školy, ktoré majú ešte voľné miesta /

Zápisný lístok:

 

 • dostane zákonný zástupca len jeden pri podpisovaní prihlášky
 • zákonný zástupca nevyplňuje, len SŠ
 • zostáva na SŠ, kde sa žiak hlási
 • keď dostane rozhodnutie o prijatí na SŠ, zoberie ZL so sebou na zápis na SŠ 
 • v prípade nejasností podania prihlášok sa obráťte na výchovného poradcu 

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2017/2018:

 

 Talentové skúšky : 25.marca – 15. apríla 2018

 /týkajú sa aj žiakov 8. ročníka, ktorí si môžu podať prihlášku len na bilingválne gymnáziá /

 I.. kolo PP :   1. termín  -   14. mája 2018 / vrátane osemročných gymnázií /

                        2. termín  -   17. mája 2018 / vrátane osemročných gymnázií /

 

 II. kolo PP :  19. júna 2018

Harmonogram prijímacieho pokračovania 2017/2018

do 1.2.2018 

riaditelia SŠ zverejnia kritériá a termíny prijímacích skúšok na odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností a talentu /bilingválne gymnáziá, umelecké školy, športové školy, konzervatóriá/

do 10.2.2018

zákonný zástupca príde do školy podpísať prihlášku na talentové odbory, obdrží zápisný lístok, dá potvrdiť prihlášku u svojho detského lekára a obratom ju prinesie naspäť do ZŠ

do 20.2.2018

výchovný poradca odovzdá prihlášky na podpis riaditeľovi školy

do 28.2.2018

výchovný poradca odošle prihlášky na stredné školy s talentovými odbormi

do 31.3.2018

riaditelia SŠ zverejnia kritériá a termíny na netalentové odbory v priestoroch SŠ a na internete

do 8.4.2018

zákonný zástupca príde do školy podpísať prihlášku na netalentové odbory, obdrží zápisný lístok, dá potvrdiť u detského lekára a obratom prinesie do ZŠ

do 10.4.2018

výchovný poradca predloží prihlášky na podpis riaditeľovi školy

do 20.4.2018

 

VP odošle prihlášky na SŠ /vrátane 8-ročných gymnázií/