Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: RNDr. Ľubica Profantová

Konzultačné hodiny

 

    Streda :  

/iný termín je potrebné dohodnúť telefonicky alebo osobne s výchovným poradcom /

Miesto: kabinet VP

e-mail: luba.prof@gmail.com

č. tel.: 058/2851581

Práca výchovného poradcu je zameraná na:

 

 • riešenie  výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • poskytovanie informácií v oblasti profesijnej orientácie pre žiakov a rodičov
 • pomoc pri nerozhodnosti budúceho povolania a možnostiach štúdia na stredných školách – realizácia formou testovania

Vypĺňanie prihlášok na SŠ:

 

 • prihlášku vypĺňa výchovný poradca
 • detský lekár potvrdzuje zdravotný stav žiaka 
 • žiak 9. ročníka si môže podať :
 • 2 prihlášky na talentové odbory  
 • 2 prihlášky na netalentové odbory v 1. kole prijímacieho konania
 • v prípade neprijatia po 1. kole PP si môže žiak podať ešte jednu prihlášku do 2. kola prijímacieho konania / vyhlasujú len stredné školy, ktoré majú ešte voľné miesta /

Zápisný lístok:

 

 • dostane zákonný zástupca len jeden pri podpisovaní prihlášky
 • zákonný zástupca nevyplňuje, len SŠ
 • zostáva na SŠ, kde sa žiak hlási
 • keď dostane rozhodnutie o prijatí na SŠ, zoberie ZL so sebou na zápis na SŠ 
 • v prípade nejasností podania prihlášok sa obráťte na výchovného poradcu 

 

 

 

17.11.2018   -   do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnej poradkyni záujem o štúdium na dvoch  stredných školách / 2 rôznych odboroch /

 

1.2.2019    -     do tohto termínu  stredné školy  zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny  talentových skúšok

 

20.2.2019  -    do tohto termínu  predloží  žiak prihlášku na   štúdium tých odborov, ktoré si vyžadujú    overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu /bilingválne gymnázium, športové gymnázium, konzervatórium,  umelecké školy, odbor masér ..../, podpísanú žiakom, jeho zákonnými zástupcami, potvrdenú detským lekárom  na kontrolu výchovnej poradkyni, aj s diplomami  a osvedčeniami o absolvovaných olympiádach a vedomostných súťažiach

Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola!Viac tu: https://vychovna-poradkyna.webnode.sk/dolezite-terminy-pre-deviatakov/

Aktuálne informácie !!!

Usmernenie MŠ k prihláškam na stredné školy zo dňa 23.2.2021

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, pri ktorých sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka študovať príslušný odbor vzdelávania na školský rok 2021/2022

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na SŠ

Rozhodnutie MŠVVaŠ z 26.1. 2021 k prijímaciemu konaniu na stredné školy

Termíny podávania prihlášok na SŠ

 

na základe Rozhodnutia číslo: 2021/9113:1-A1810, Branislava Gröhlinga - ministra školstva, vedy, výskumu a športu, zo dňa 4.1.2021, Vám dávam do pozornosti aktuálne termíny k Testovaniu9 a prijímacím skúškam na stredné školy. 

 

Ø Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční :

·        v riadnom termíne9. júna 2021

·        v náhradnom termíne24. júna 2021 z predmetovmatematika a slovenský jazyk a literatúra

 

Ø Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021

·        do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu,

·        do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu a

·        do prvého ročníka vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru (3 ročné učebné odbory)

 

Ø Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:

a) v prvom termíne 3. a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj  4. mája 2021

b) v druhom termíne 10. a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

 

Ø Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok(talentové skúšky) na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční:

a) v prvom termíne 5. mája 2021a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6. a 7. mája 2021,

b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13. a 14. mája 2021.

 

Ø Overenie špeciálneho nadania (talentové skúšky) pre zimné športy v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách možno uskutočniť v termíne od 1. marca 2021.

Poznámky:

1.    K termínom a spôsobom podávania prihlášok na stredné školy zatiaľ neprišiel žiaden nový prípis, teda zatiaľ zostávajú            v platnosti:

-         Termín podania prihlášky na SŠ s talentovou skúškou do 20.2.2021

-         Termín podania prihlášky na SŠ bez talentovej skúšky do 10.4.2021

 

2.    O prípadných zmenách a aktuálnych informáciách Vás budem priebežne informovať.

 

3.    V prípade akýchkoľvek nejasností, alebo otázok, resp. ak potrebujete pomoc nás kontaktujte obvyklým spôsobom.