Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Postup pri prijímacom konaní na stredné školy    

               

1. Aktuálne informácie sa dozviete:

- RZ pre rodičov žiakov 9. a 8. Ročníka

-  na internetových stránkach našej školy

- na stránke Ministerstva školstva SR:  www.minedu.sk

- na stránke  Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici :  www.svsbb.sk

- na stránkach jednotlivých stredných škôl

 

2. Vstupný doklad
 

Každý žiak 8. a 9. Ročníka si po  vyzvaní výchovnou poradkyňou skontroluje všetky údaje, ktoré sú vpísané do digitálnej formy prihlášky. Veľmi precízne je potrebné skontrolovať adresu, kontaktné údaje zákonného zástupcu, SŠ a odbor. Treba nahlásiť umiestnenia v súťažiach počas druhého stupňa.

Každú zmenu je potrebné včas nahlásiť výchovnému poradcovi.

  /Žiaci 8. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na bilingválne gymnáziá - do 20.2. 2017/

 

TERMÍNY

TALENTOVÝCH SKÚŠOK:

od 25.3. -  15.4.2017

 

I.KOLO

PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK 

(vrátane 8.r. gymnázií):

1.termín - 9.5.2017

2.termín - 11.5.2017


 

 

3. Záväzná prihláška na SŠ s

talentovou skúškou

/bilingválne, umelecké, športové školy, matematická trieda, konzervatóriá aj 8- ročné ŠG / Žiaci 8. ročníka si môžu podať v tomto školskom roku 2 prihlášky na bilingválne gymnáziá. Žiaci 9. ročníka môžu podať tiež 2 prihlášky na školy s talentovou skúškou, okrem toho 2 prihlášky na školy všeobecné.

Kritériá prijímacieho konania budú zverejnené na stránkach školských výpočtových stredísk spolu s termínmi konania prijímacích skúšok do 1.2.2017.
Na vytlačenej  prihláške je potrebné skontrolovať všetky údaje, najmä známky/ neprepisovať/,  adresu. Pri nájdení chybného údaja treba doniesť prihlášku späť výchovnej poradkyni.

Ak je už prihláška bezchybná do originálu prihlášky zákonný zástupca doplní: 
- lekárske potvrdenie, pričom je potrebné priamo na mieste skontrolovať čitateľnosť pečiatky a podpis lekára

- záujem o ubytovanie na internáte

- podpis zákonného zástupcu

- podpis  žiaka

Iné nič rodič do prihlášky nevypisuje, neprepisuje.


4.Vyplnenú a lekárom potvrdenú prihlášku spolu s prefotenými diplomami treba odovzdať najneskôr dňa 10 .2 .2017 do rúk výchovnej poradkyne.

Prosíme rodičov, aby si vyplnenie a potvrdenie lekára nenechávali na poslednú chvíľu a rátali s nepredvídanými okolnosťami, choroby, chrípková epidémia a pod.


5.Kritériá prijímacieho konania na ostatné školy a gymnáziá 

budú zverejnené do 31.3. 2017. Žiaci 9. ročníka si môžu podať 2 prihlášky na uvedené školy.

Postup pri vyplnení prihlášok je rovnaký ako pri školách talentových. 

 

6.Vyplnené a lekárom potvrdené prihlášky spolu s prefotenými diplomami a kópiou / 2 kópie/je potrebné odovzdať do rúk výchovnej poradkyne do 10.4. 2017. Bez dátumov a podpisov je prihláška neplatná

 


7. Po zverejnení informácie o prijatí žiaka, prípadne doručení rozhodnutia o prijatí, sa žiak spolu so zákonným zástupcom musí zapísať na SŠ. Deň zápisu určí SŠ. Je potrebné sledovať internetové stránky príslušnej SŠ. Na zápise musíte odovzdať zápisný lístok!!! Žiak dostane zápisný lístok ešte pred prijímacími skúškami od triednej učiteľky.

Pozor! Zápisný lístok je len jeden originál, dobre ho uschovajte.

Zápis môže opätovne ZZ zrušiť a zapísať žiaka na inú SŠ - 2x
V prípade, že žiak nie je prijatý, môže ZZ podať odvolanie proti rozhodnutiu do 5 dní. 

                                   


8. Druhé kolo prijímacích skúšok v prípade, že žiak nie je na SŠ prijatý po prvom kole sa bude konať 20.6. 2017.