Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca: RNDr. Ľubica Profantová

Konzultačné hodiny

 

    Streda :  

/iný termín je potrebné dohodnúť telefonicky alebo osobne s výchovným poradcom /

Miesto: kabinet VP

e-mail: luba.prof@gmail.com

č. tel.: 058/2851581

Práca výchovného poradcu je zameraná na:

 

 • riešenie  výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • poskytovanie informácií v oblasti profesijnej orientácie pre žiakov a rodičov
 • pomoc pri nerozhodnosti budúceho povolania a možnostiach štúdia na stredných školách – realizácia formou testovania

Vypĺňanie prihlášok na SŠ:

 

 • prihlášku vypĺňa výchovný poradca
 • detský lekár potvrdzuje zdravotný stav žiaka 
 • žiak 9. ročníka si môže podať :
 • 2 prihlášky na talentové odbory  
 • 2 prihlášky na netalentové odbory v 1. kole prijímacieho konania
 • v prípade neprijatia po 1. kole PP si môže žiak podať ešte jednu prihlášku do 2. kola prijímacieho konania / vyhlasujú len stredné školy, ktoré majú ešte voľné miesta /

Zápisný lístok:

 

 • dostane zákonný zástupca len jeden pri podpisovaní prihlášky
 • zákonný zástupca nevyplňuje, len SŠ
 • zostáva na SŠ, kde sa žiak hlási
 • keď dostane rozhodnutie o prijatí na SŠ, zoberie ZL so sebou na zápis na SŠ 
 • v prípade nejasností podania prihlášok sa obráťte na výchovného poradcu 

Termíny prijímacieho konania pre školský rok 2018/2019:

 

17.11.2018   -   do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnej poradkyni záujem o štúdium na dvoch  stredných školách / 2 rôznych odboroch /

 

1.2.2019    -     do tohto termínu  stredné školy  zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny  talentových skúšok

 

20.2.2019  -    do tohto termínu  predloží  žiak prihlášku na   štúdium tých odborov, ktoré si vyžadujú    overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu /bilingválne gymnázium, športové gymnázium, konzervatórium,  umelecké školy, odbor masér ..../, podpísanú žiakom, jeho zákonnými zástupcami, potvrdenú detským lekárom na kontrolu výchovnej poradkyni, aj s diplomami  a osvedčeniami o absolvovaných olympiádach a vedomostných súťažiach

Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola!

3. - 4.4.2019   -     TESTOVANIE 9 - 2019

 

31.3.2019   -      do tohto termínu stredné školy zverejnia kritéria na netalentové odbory

 

25.3. – 12.4.2019   -     v tomto období sa uskutočňujú talentové skúšky

 

16-17.4.2019   -     TESTOVANIE 9 - 2018  - náhradný termín

 

10.4.2019  -    do tohto termínu predloží  žiak prihlášku na  študijné a učebné odbory nevyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu) s podpisom žiaka, jeho zákonnými zástupcami, potvrdením od detského lekára, priložiť  kópie diplomov  a osvedčení z olympiád a vedomostných súťaží, odovzdať výchovnej poradkyni!

26.4.2019    -    do tohto termínu stredné školy zverejnia výsledky talentových skúšok

 

13.5.2019   -      1. kolo prijímacích skúšok, 1. termín (vrátane 8-ročných gymnázií)

16.5.2019    -    1. kolo prijímacích skúšok, 2. termín (vrátane 8-ročných gymnázií)  

 

od 23.5.2019 -    odvolacie konanie po 1. kole prijímacích skúšok

   

31.5.2019    -      do tohto termínu stredné školy zverejnia, či majú voľné miesta a či sa koná 2. kolo prijímacích   skúšok

 

18.6.2019    -   2. kolo prijímacích skúšok

 

od 25.6.2019 -    odvolacie konanie po 2. kole prijímacích skúšok

 

3. - 4.4.2019   -     TESTOVANIE 9 - 2019

 

31.3.2019   -      do tohto termínu stredné školy zverejnia kritéria na netalentové odbory

 

25.3. – 12.4.2019   -     v tomto období sa uskutočňujú talentové skúšky

 

16-17.4.2019   -     TESTOVANIE 9 - 2018  - náhradný termín

 

10.4.2019  -    do tohto termínu predloží  žiak prihlášku na  študijné a učebné odbory nevyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentus podpisom žiaka, jeho zákonnými zástupcami, potvrdením od detského lekára, priložiť  kópie diplomov  a osvedčení z olympiád a vedomostných súťaží, odovzdať výchovnej poradkyni!



Viac tu: https://vychovna-poradkyna.webnode.sk/dolezite-terminy-pre-deviatakov/

 

17.11.2018   -   do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnej poradkyni záujem o štúdium na dvoch  stredných školách / 2 rôznych odboroch /

 

1.2.2019    -     do tohto termínu  stredné školy  zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny  talentových skúšok

 

20.2.2019  -    do tohto termínu  predloží  žiak prihlášku na   štúdium tých odborov, ktoré si vyžadujú    overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu /bilingválne gymnázium, športové gymnázium, konzervatórium,  umelecké školy, odbor masér ..../, podpísanú žiakom, jeho zákonnými zástupcami, potvrdenú detským lekárom  na kontrolu výchovnej poradkyni, aj s diplomami  a osvedčeniami o absolvovaných olympiádach a vedomostných súťažiach

Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola!



Viac tu: https://vychovna-poradkyna.webnode.sk/dolezite-terminy-pre-deviatakov/