Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Školská jedáleň pri ZŠ

Školská jedáleň pri základnej škole zabezpečuje stravovanie žiakov školy, pedagogických i nepedagogických zamestnancov.Školská jedáleň je súčasťou základnej školy. Zabezpečuje stravníkom veľmi dobrú a chutnú stravu, bohatú na vitamíny, ovocie , zeleninu. Súčasťou stravného lístka sú aj bezmäsité jedlá, mliečne výrobky, cereálne výrobky, koláče vlastnej výroby. Je zabezpečený aj pitný režim—voda, čaj, ovocné džusy. Stravovanie je zabezpečené aj pre žiakov v hmotnej núdzi a z nízkopríjmových rodín. Výdaj stravy je elektronický , prostredníctvom čipových kariet. Školská jedáleň zapezpečuje aj výdaj a distribúciu školského ovocia.

 

Vedúca školskej jedálne: 

Anna Hiciarová

tel. č.: 058/2851582

 

Výdaj stravy:

11.25 — 13 .45  danom čase aj do obedárov.

V školskej jedálni sa stravuje 380 stravníkov .

Odhlasovanie stravníka je možné deň vopred u vedúcej školskej jedálni osobne, alebo telefonicky 058 / 285 15 82 počas celého dňa, resp. elektronicky - prostredníctvom - ikonky - Jedálny lístok, kde je možné si prezrieť akutálny jedálny lístok i pomocou prihlasovacích údajov sa prihlásiť resp. odhlásiť zo stravovania.

V našej ŠJ (Školskej jedálni) sa stravníci stravujú prostredníctvom žetónu - čipovej kárty, ktorý dostanú pri prihlásení sa na stravu. Táto čipová karta  slúži po celý čas stravovania sa. Pri trvalom odhlásení sa zo stravy je nutné čipovú kartu  vrátiť.

Stravné sa platí:

1. bezhotovostne - zadaním trvalého príkazu vo Vašej banke z Vášho účtu na účet školskej jedálne 2057117006/5600 kde je potrebné zadať sumu.
pre I. stupeň :
pre II. stupeň:
príkaz zadajte mesačne vždy do 20. dňa mesiac dopredu
/súrodencov môžte zadať v jednej sume, ale musíte oznámiť vedúcej ŠJ mená a triedy súrodencov/

2. bezhotovostne - cez internetbanking
- číslo účtu, sumu - aktuálna pre daný mesiac /viď . doručenú poštovú poukážku/, splatnosť ako v bode 1.

3. poštovou poukážkou
- ktorú dieťa obdrží vždy 20. v mesiaci s tým, že uzávierka doručenia ústrižku o zaplatení stravy späť vedúcej ŠJ je 27. v mesiaci.

Ak neodovzdáte ústrižok do 27. dňa v bežnom mesiaci, alebo neobdržíme Vašu platbu na účte - vaše dieťa nebude prihlásené na stravu na nasledujúci mesiac.


 

Poplatky za stravu:
 

Na základe doplnku č.6  k VZN č. 88/2008 mesta Revúca o stanovení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedno jedlo v zariadení školského stravovania a výška príspevku na nákup potravín na jedno jedlo pre diétne stravovanie účinného od 28.12.2012 sa výška príspevku zákonného zástupcu za stravu mení takto:

Obed úhrada:

stravníci od 6-11 rokov  1,09 €

stravníci od 11-15 rokov 1,16 €Na výdaj stravy je potrebné mať vydanú čipovú kartu.
Pokiaľ je dieťa choré, treba obed odhlásiť do 14.00 hod. na nasledujúce dni. Po 14.00 hod. už nie je možné odhlásiť obed na nasledujúci deň. V takom prípade máte možnosť prísť pre obed do obedára. /Doniesť čistý obedár/.