Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

 

Žiacky parlament – čo je to?

Žiacky parlament je inštitucionalizovaná reprezentatívno-demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácií školského života a vyučovania. Žiakom ponúka štruktúru, kedy s podporou a v spolupráci s učiteľmi,  vedením školy a rodičmi spoločne utvárajú školský život a preberajú zodpovednosť. Jadro žiackeho parlamentu tvoria pravidelné, spravidla mesačné zasadnutia parlamentu, na ktorých zvolení zástupcovia žiakov zo všetkých tried diskutujú o témach a prijímajú k nim uznesenia. Priebeh je založený na pevne stanovenej schéme, ktorá  sa riadi podľa obvyklej štruktúry programu zasadnutí podobných grémií. Jeden zo žiakov je predsedom, ktorý zasadnutie pripravuje a vedie. Pred zasadnutím mu môžu podať členovia parlamentu body na prerokovanie, ktoré si prinesú napríklad zo svojej triedy. Na zasadnutí postupne prediskutujú jednotlivé body programu a spoločne sa uznesú, čo treba urobiť. O výsledkoch zasadnutia sa spíše zápisnica a školská komunita je o nich informovaná rôznymi spôsobmi. Napríklad zástupcovia žiakov prinesú tieto výsledky do svojich tried. Je tu tiež možnosť preniesť na žiacky parlament  projektové formy práce. Takým spôsobom sa môžu etablovať napríklad pracovné skupiny so špecifickými úlohami,  môžu sa naštartovať časovo obmedzené žiacke iniciatívy alebo podporiť prebiehajúce aktivity týkajúce sa vzdelávania v pracovných skupinách, plánovania a realizácie rôznych zámerov.

Školský parlament bude v školskom roku 2016/2017 pracovať v tomto zložení:

Členovia výboru:

Predseda žiackeho parlamentu: Lenka Halušková

Podpredseda žiackeho parlamentu: Nina Natália Vavreková, Róbert Biž

Zapisovateľ: Martin Ferdinandy, Samuel Čellár

Referent pre prospech a správanie: Daniela Ďurišková, Alexandra Bokorová

Vedúci športových podujatí:  Ivana Urbániková, Katka Regendová, Veronika Profantová

Vedúca kultúrnych podujatí: Miška Galovičová, Danielka Ganajová

Fotograf:Dávid Hutka, Šimon Slivenský

 

Štatút školského parlamentu