Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

 

Žiacky parlament – čo je to?

Žiacky parlament je inštitucionalizovaná reprezentatívno-demokratická forma spoločného rozhodovania a súčinnosti pri plánovaní a realizácií školského života a vyučovania. Žiakom ponúka štruktúru, kedy s podporou a v spolupráci s učiteľmi,  vedením školy a rodičmi spoločne utvárajú školský život a preberajú zodpovednosť. Jadro žiackeho parlamentu tvoria pravidelné, spravidla mesačné zasadnutia parlamentu, na ktorých zvolení zástupcovia žiakov zo všetkých tried diskutujú o témach a prijímajú k nim uznesenia. Priebeh je založený na pevne stanovenej schéme, ktorá  sa riadi podľa obvyklej štruktúry programu zasadnutí podobných grémií. Jeden zo žiakov je predsedom, ktorý zasadnutie pripravuje a vedie. Pred zasadnutím mu môžu podať členovia parlamentu body na prerokovanie, ktoré si prinesú napríklad zo svojej triedy. Na zasadnutí postupne prediskutujú jednotlivé body programu a spoločne sa uznesú, čo treba urobiť. O výsledkoch zasadnutia sa spíše zápisnica a školská komunita je o nich informovaná rôznymi spôsobmi. Napríklad zástupcovia žiakov prinesú tieto výsledky do svojich tried. Je tu tiež možnosť preniesť na žiacky parlament  projektové formy práce. Takým spôsobom sa môžu etablovať napríklad pracovné skupiny so špecifickými úlohami,  môžu sa naštartovať časovo obmedzené žiacke iniciatívy alebo podporiť prebiehajúce aktivity týkajúce sa vzdelávania v pracovných skupinách, plánovania a realizácie rôznych zámerov.

Školský parlament bude v školskom roku 2017/2018 pracovať v tomto zložení:

Členovia výboru:

Predseda žiackeho parlamentu: Nina Natália Vavreková

Podpredseda žiackeho parlamentu: Róbert Biž 

Zapisovateľ: Kristína Kiselová

Referent pre prospech a správanie: Veronika Tardová , Simona Vrbjarová

Vedúci športových podujatí: Dávid Kováč,Marek Gomori, Milan Bukóci

Vedúca kultúrnych podujatí: Nikola Uhľárová, Diana Huťanová 

 

 

Štatút školského parlamentu