Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Novinky

Letné prázdniny

12.07.2020

Letné prázdniny trvajú od 1. júla 2020 do 1. septembra 2020. Vyučovanie sa začne 2. septembra 2020. Prajeme všetkým príjemné prežitie letných prázdnin.

Tanečný venček 2020

Tanečný venček 2020

08.07.2020

Aj tento školský rok, napriek mnohým problém, ukončili naši absolventi - žiaci deviateho ročníka tanečným venčekom.

Príhovor riaditeľa školy

01.07.2020

Vážení kolegovia, milí žiaci, desať mesiacov školského vyučovania, rozdelených na sedem mesiacov prezenčného školského vyučovania

Rozlúčka s deviatakmi

Rozlúčka s deviatakmi

30.06.2020

Odovzdávanie vysvedčení pre žiakov 9. ročníka na Základnej škole J. A. Komenského v Revúcej prebehlo štandardným spôsobom ako na iných školách, pre ktoré platí aktuálna legislatíva ministerstva školstva.

Naši najlepší

Naši najlepší

30.06.2020

Aj na záver tohto školského roku sme oceňovali našich najlepších.

Všetky novinky

Usmernenie na hodnotenie žiakov

30.04.2020

Informácie o hodnotení žiakov ZŠ v 2. polroku školského roka 2019/2020.

Riaditeľ Základnej školy J. A. Komenského  po prerokovaní  „ Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 ″  vydanéhoMinisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  v Pedagogickej rade Základnej školy J. A. Komenského,  oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom:

Princípy hodnotenia :

● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Priebežné hodnotenie  zadaných úloh pre žiakov  je slovné. Toto priebežné hodnotenie bude mať počas celého obdobia dištančného vzdelávania charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa s motivačným charakterom. Pedagóg v hodnotení pomenuje žiakom chyby, ktoré robia a navrhne postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie bude tak, ako doteraz zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka. Hodnotenie bude prihliadať na momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť žiaka. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení budú  pedagógovia zohľadňovať aj sebahodnotenie žiaka.

Hodnotenie žiakov na konci školského roka sa uskutoční v riadnom termíne.    

Hodnotenie žiakov 1. stupňa ZŠ   

Žiaci prvého ročníka budú na konci školského roka hodnotení slovne.

Žiaci prvého stupňa (2. – 4. ročník) budú  na konci školského roka hodnotení známkou.

Výnimkou budú nasledovné predmety: telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie, etická výchova a informatika.  Zdôvodnenie:Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožnili naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou dištančného vyučovania.

Hodnotenie žiakov 2. stupňa

Žiaci druhého stupňa budú na konci školského roka hodnotení známkami.

Výnimkou budú nasledovné predmety: hudobná výchova, náboženská výchova, telesná a športová výchova, výtvarná výchova, etická výchova, informatika, technika,  občianska náuka, cvičenia z matematiky, cvičenia zo slovenského jazyka, ktoré budú hodnotené absolvoval/a. Zdôvodnenie:Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou realizáciou dištančného vyučovania. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi a iné úlohy, počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

Odovzdávanie vypracovaných úloh, zadaní, pracovných zošitov a materiálov, ktoré budú podkladom k hodnoteniu žiakov bude uzavreté 15.júna 2020.

Ukončenie stupňa vzdelania

1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“

2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci s mentálnym postihnutím po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi posledného ročníka z objektívnych príčin hrozilo opakovanie ročníka, bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom nasledujúceho školského roka.

Postup do vyššieho ročníka

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, uvedených v bode 2 a 3.

2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.

30. apríl 2020

Mgr. Emil Valko, riaditeľ školy

Kritéria hodnotenia ISCED 1

Kritéria hodnotenia ISCED 2