Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Blíži sa zápis do 1. ročníka našich základných škôl. Mnohí sa ešte rozhodujete, kde svojho predškoláka zapísať.

Práve pre Vás je tu 11 dôvodov, prečo do Základnej školy J. A. Komenského :

 

1.       Kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci – je to  jedna z našich najvyšších priorít , aby Vaše deti učili tí najlepší pedagógovia. V  prvých rokoch učenia sa Vaše deti stretnú s mladými šikovnými učiteľkami , ktoré úspešne končia vzdelávanie  pre vyučovanie anglického jazyka od 1. ročníka, samozrejmosťou je ich znalosť IKT a mladý , rodičovský , ľudský prístup k tým najmenším, čo už uznali aj rodičia aj v minulých rokoch , keďže už niekoľko rokov otvárame viaceré  prvé triedy. Dôvera rodičov v naše schopnosti je to najcennejšie čo máme.

 

2.       Prevádzková a personálna stabilita školy s viac ako 40 ročnou históriou / v októbri 2020  naša škola oslávila 40. výročie vzniku /  – škola , ako jediná v našom regióne prešla najrozsiahlejšou rekonštrukciou , je jediná plne bezbariérová škola, priateľská k životnému prostrediu a svojim moderným exteriérom i interiérom priateľské prostredie  k svojim žiakom a pedagógom. Stabilita pedagogického , v priemere  mladého kolektívu pedagógov , kolektívu ktorí kope za jeden tím , sú  veci na ktoré sme právom hrdí.

 

3.       Atraktívna ponuka vzdelávania – okrem základu v podobe štátneho vzdelávacieho programu , ktorý ponúka každá škola , máme pre svojich žiakov aj niečo na viac – tri cudzie jazyka, informatiku , tenis, mediálnu , regionálnu výchovu, tvorbu projektov, environmentálnu výchovu , podnikanie, pohybová príprava, polytechnická výchova – a to je len malá ukážka z toho čo si naši  žiaci môžu vybrať.

 

4.       Uplatnenie našich absolventov – keďže sa zameriavame na prípravu takých absolventov , ktorí nemajú  problémy v rozbehu na stredných školách, môžeme ich nájsť ako na gymnáziách, tak na stredných školách u nás i v širokom regióne.

 

5.       Príjemná atmosféra a lokalizácia v našom meste – umiestnenie nášho školského areálu  v meste , ale pri tom v peknom zelenom prostredí , dáva škole punc bezpečia a pohody. Uzavretý , monitorovaný areál, spolu so školskou jedálňou a športoviskami - revitalizovanou bežeckou dráhou garantuje  našim  žiakom a učiteľom bezpečie a ochranu zdravia, čo je v súčasnosti viac ako dôležité. Škola je dopravne dostupná, je v blízkosti materskej školy , mimo rušného centra mesta. Škola aktívne pracuje v programe Zelená škola.  

 

6.       Široká ponuka mimoškolských aktivít – naším tiež veľmi dôležitým poslaním je starostlivosť o Vaše deti , našich žiakov aj po vyučovaní , tak aby zmysluplne trávili svoj voľný čas . V ponuke majú celý rad športových krúžkov – populárny florbal, tenis, aikido, športové hry, futbal , internetové kluby, jazykové kurzy podporené aj účasťou zahraničných lektorov , prírodovedné krúžky , umelecké – populárne sú  dramatické súbory, školská televízia, budované školské rozhlasové štúdiou, školský časopis, výtvarné krúžky a to všetko opierajúce sa o široké a moderné  materiálne zázemie. Veľkú popolaritu si získali tanečný krúžok a krúžok mažoretiek. 

7.       Intenzívne zapojenie školy do medzinárodnej spolupráce – už viac ako 40 rokov spolupracujeme so školou v českom Litovli .   Každoročne organizujeme výmenné pobyty s priateľmi z poľských Ledzín. Každoročne cestujeme na poznávacie pobyty do Londýna, Paríža .  

 

8.       Spojenie s praxou – podarilo sa nám pred viacerými rokmi spustiť  študijný program Podnikanie v cestovnom ruchu , ktorý umožňuje naším žiakom  vyskúšať si  založenie školskej akciovej spoločnosti, viesť účtovníctvo, vydávať a zhodnocovať akcie, zvolávať valné zhromaždenia, proste učiť sa podnikať a to myslím si , že je obrovsky cenné , keď už základná škola dokáže aspoň v náznakoch priblížiť žiakom reálny život a cenu práce . Každoročne sme úspešní medzi sttednými školami v SR.

 

9.       Starostlivosť o jednotlivca – nie každému dieťaťu sa v škole darí rovnako úspešne všetko zvládať , preto je našou veľkou snahou pomáhať aj takýmto našim žiakom. Škola je ako jediná prístupná vozíčkarom v plnom rozsahu, vrátane učební i hygienického príslušenstva, v prvom ročníku je samozrejmosťou slovné hodnotenie, v ďalších slovné hodnotenie  niektorých predmetov, individuálny prístup k žiakom s problémami správania i učenia sa, pomoc našej kolegyne logopedičky,  asistentská starostlivosť formou asistentov pre žiakov so zdravotnými problémami a talentom,  máme vypracovaný systém individuálneho vzdelávania pre jednotlivých žiakov  so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.Veľkú pozornosť venujeme aj talentovaným žikaom, o čom informujú aj naše podstránky - ÚSPECHY. patríme k najúspšnejším školaám v našom regióne. Naši žiaci sú pod vedením našich skvelých pedagógov úspešní v obvodných, okresných, regionálnych, krajských a celoslovenských kolách.

 

10.   Moderné zázemie školy sa snažíme sústavne zdokonaľovať a školu permanentne modernizovať. IKT vybavenie, vrátane 24 interaktívnych tabúľ,  4 počítačové učebne  , notebooková učebňa, tabletová učebňa,  nové učebné pomôcky sú nevyhnutným a dôležitým predpokladom moderného učenia o ktoré sa s kolektívom našich učiteľov snažíme. Budujeme moderné detské športovo - oddychové centrum /s celým radom vonkaších detských hracích prvkov//, ktorého súčasťou je detské dopravné ihrisko. Budujeme aj oddychovú časť, kde bude nová učebňa v prírode - altánok. 

 

11. Pomáhame rodičom - od  školského roku 2019/2020 sme prišli s rozšírenou otváracou dobou nášho školského klubu detí - školskej družiny - a to rannej už od 6.00 do 7.30 a poobedňajšej od 11.25 do 17.00, čím vychádzame v ústrety našim zamestnaným rodičom.

 

Nezávislé hodnotenie INEKO zaradilo našu školu , ako jedinú z nášho mesta medzi dobré školy v našom kraji. Hodnotilo sa vybavenie školy a výsledky žiakov školy .

Sme " školou s pridanou hodnotou "

KVALITA - PRIATEĽSTVO - OTVORENOSŤ - KREATIVITA - ZDRAVIE - SPRAVODLIVOSŤ

Záleží nám v prvom rade na deťoch a preto 

komunikujeme v cudzích jazykoch - zvyšujeme digitálnu gramotnosť - rozvíjame matematické myslenie - environmentálne cítenie -

polytechnickú výchovu - podporujeme šport a estetcké cítenie 

 

Zúčastnite sa zápisu od  13. do 23. apríla  2021. Teší sa na Vás kolektív žiakov a pedagógov

Základnej školy J. A. Komenského.