Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

 

Rozdielnosť  podobností - je projekt už existujúceho partnerstva našich škôl z Poľska a Slovenska, ktorým chceme umožniť našim deťom komunikovať pomocou rôznych médií o rôznych globálnych témach, týkajúcich sa najmä ekologických otázok,  a tradičných hodnôt, za priebežne sa zlepšujúcej a prehlbujúcej komunikácie v anglickom jazyku prezentovaných rôznymi médiami. Zúčastnení žiaci budú motivovaní, aby sa stali aktívnymi ochrancami prírody, poznávali krásy prírody, ale  aj  odhalia negatívny dopad neuváženého konania človeka na prírodu.  Vďaka lepšiemu uvedomeniu si rozmanitosti národov  v rámci Európy, budú prekonané bariéry a bude propagovaná Európska globálna dimenzia v rámci študijných plánov (kurikúl) partnerských škôl. Prvý rok partnerstva bude zameraný na oboznámenie sa žiakov s rôznym prostredím a životnými štýlmi, poznávanie prírody.  Tieto znalosti nám umožnia postup do druhého roku projektu, počas ktorého budeme zdieľať projekty sústredné okolo prírody a ekológie zúčastnených škôl. Súdržnosť školských komunít bude zariadená a uchovávaná prostredníctvom IKT, pričom centrom všetkého bude spoločná projektová web stránka.

Vytvorenie partnerstva je motivované snahou oboch partnerov zlepšiť a prehĺbiť komunikáciu v anglickom jazyku  u žiakov aj učiteľov. Prostredníctvom dokumentovania všetkých aktivít a vytvárania výstav, kalendárov, knihy a záverečných prezentácií  sa u žiakov rozšíria vedomosti  a poznatky v rôznych spôsoboch komunikácie.  Cez podobné ekologické problémy vidíme možnosť vzájomnej spolupráce, výmeny názorov a nájdenie spoločných riešení pri ochrane životného prostredia, a očakávame ďalej sa prehlbujúcu spoluprácu oboch škôl.

Rozvoj a zlepšenie komunikačných zručností v anglickom jazyku je jedným z najdôležitejších cieľov projektu. Ďalším cieľom projektu je spojiť účastníkov v spoločne zdieľanom ekologickom projekte. Očakávaným prínosom je lepšie porozumenie a zlepšenie vedomostí o partnerovi, jeho kultúre, rozmanitostiach zvykov a ekologických problémoch.Kladieme si za cieľ aj naučiť používať žiakov každodenné výrazy a dohovoriť sa jednoduchým spôsobom v partnerovom materinskom. Našim cieľom je aj prebudenie a prehlbovanie záujmu  žiakov  o ekologické problémy  regiónu v ktorom žijú a spojením žiakov partnerstva cez globálne otázky týkajúce sa životného prostredia. Účasť na tomto projekte bude pre žiakov veľkou šancou  prekonať predsudky voči niečomu zahraničnému, čudnému a inému. Nechceme pri tom zabúdať ani na rozumové a duševné postoje žiakov. Pátranie po univerzálnych ľudských hodnotách vo vyššom ako miestnom kontexte je hlavným znakom, či charakterovou vlastnosťou rastúcou u mladých ľudí počas školských rokov. Deti sa naučia rozoznávať kultúrne rozdiely a podobnosti, naučia sa prijať ich bez posudzovania či odsúdenia.
Taktiež sa naučia rozlišovať rôzne formy správania, ktoré sú prípustné v iných krajinách, hoci sa to môže zdať čudným pre "domácu kultúru". Pozitívny prístup k ľuďom rozprávajúcim iným jazykom a ich kultúrnym zvláštnostiam a zaujímavostiam pomôže zredukovať pojem "cudzinci" či "cudzie". Mladí ľudia sa stanú lepšími globálnymi (interkultúrnymi) občanmi. Toto všetko bude umožnené pomocou komunikácie prostredníctvom web linky, blogov, e- mailov, pohľadníc, listov a návštev, počas ktorých bude vybudované spojenie medzi partnerskými školami.

 

Cez zlepšenie komunikačných zručností v anglickom jazyku a nadobudnutie základov komunikácie v partnerovom materinskom jazyku u žiakov, učiteľov a aj rodičov očakávame vzájomnú a dlhodobú spoluprácu oboch partnerov predovšetkým v oblasti ekológie, ochrany životného prostredia. Partneri sa stanú nositeľmi myšlienky - ak chceš niečo zmeniť, začni od seba. Učitelia získajú nové pozatky, skúsenoti, možnosť konzultácie a riešenia podobných situácií a problémov u svojho partnera.
 

Projekt COMENIUS

http://www.similarities-project.eu/sk/popis-projektu