Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Projekt Regio - KONTRASTY

 

Realizácia projektu bude prehlbovať viacročné partnerstvo medzi mestami Ledziny v Poľsku a Revúcou na Slovensku. Posilní dimenziu spolupráce medzi školami v Revúcej a  v Ledzinách, ktorá je taktiež dlhodobejšia a mala by  prebiehať aj cez bilaterálny projekt Comenius.

V doterajšom partnerstve absentovala environmentálna zložka. Oba regiony majú v tejto oblasti veľké problémy ale aj skúsenosti s ich riešením.

Projekt je zameraný na rozširovanie a prehlbovanie environmentálneho povedomia v zúčastnených organizáciách a je súčasťou celoživotného vzdelávania pracovníkov. Podrobnejšie zameranie bude na výmenu skúseností a príkladov dobrej praxe, vzájomných hospitácii a zvyšovanie  uvedomelosti pri separácii odpadu. Súčasťou budú projektové, študijné a pracovné stretnutia, komunikácia zúčastnených prostredníctvom IKT, spoločné hodnotenia. Poznatky budú implementované celým spektrom edukácie žiakov  s dosahom na širšiu verejnosť . Zámer bude realizovaný v spolupráci s fa Lesy Slovenskej Republiky, š. p., Odštepný závod Revúca, ZŠ. J. A. Komenského, Prvým slovenským literárnym gymnáziom v Revúcej, MsÚ v Ledzinách a Lesným závodom v Katoviciach.

Finálnym produktom bude  propagačný a metodický materiál pre školy, informačné strediská a verejnosť.

Regióny budú obohatené o hlbšie spoznanie svojich partnerov- nielen krás regiónov, ale aj problémov a so skúsenosťami s ich riešením.

Po ukončení projektu bude partnerská spolupráca pokračovať komunikáciou využitím IKT a stretnutiami zamestnancov zúčastnených inštitúcií.

Projekt Regio