Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Zápis sa týka všetkých detí, ktoré dovŕšia 6 rokov v období od 01.09.2020 do 31.08.2021

 

 

Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia povinnej školskej dochádzky. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území SR, má povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt v čase zápisu.


Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a nie je u neho predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu 1. ročníka základnej školy, riaditeľ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. O odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo zaradení dieťaťa do nultého ročníka môže riaditeľ rozhodnúť aj na návrh materskej školy, na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou povinnou školskou dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník základnej školy.


Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko.

Povinná školská dochádzka je 10 - ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

 


Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje údaje o dieťati:

 

          meno a priezvisko

          dátum narodenia

          rodné číslo

          miesto narodenia

          národnosť

          štátne občianstvo

          trvalé bydlisko dieťaťa

          v prípade žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky aj údaje o zdravotnom stave dieťaťa

 


Pri zápise žiakov do prvého ročníka ZŠ je potrebné zistiť počty žiakov prihlásených na povinne voliteľný predmet náboženská výchova alebo etická výchova pre nasledujúci školský rok.

Pri rozhodovaní je pre rodiča vhodné oboznámiť sa so správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorú je škola povinná každoročne zverejňovať. V nej nájde informácie o zameraní školy, mimoškolskej činnosti, ale aj jej rozpočet či kvalifikovanosť učiteľov.