Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Vodozádržné opatrenia v ZŠ J. A. Komenského Revúca

Verejný obstarávateľ:         

Základná škola J. A. Komenského Revúca,  Komenského 7, 050 01 Revúca

 

Predmet zákazky:                

Vodozádržné opatrenia v ZŠ J. A. Komenského Revúca

 

Zákazka:                             

Zákazka s nízkou hodnotou

 

Postup:                                

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predloženie cenových ponúk

 

Základná škola J. A. Komenského Revúca,  Komenského 7, 050 01 Revúca ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d), v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, vyhlásila súťaž na dodanie vyššie uvedeného  predmetu zákazky.

Týmto Vás vyzývame na účasť v predmetnom verejnom obstarávaní a na predloženie cenovej ponuky. Podrobné podmienky verejného obstarávania sú v prílohách.