Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Výchovné a kariérové poradenstvo

Výchovný a karierový poradca: RNDr. Ľubica Profantová

Konzultačné hodiny

    Streda :  

/iný termín je potrebné dohodnúť telefonicky alebo osobne s výchovným poradcom /

Miesto: kabinet VP

e-mail: luba.prof@gmail.com

č. tel.: 058/2851581

Výchovné poradenstvo:

          - činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov  

          - výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi,

            vedením školy, psychológmi, pedagogicko-psychologickou poradňou

Kariérové poradenstvo:

          - v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:

          - informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ

          - usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu

          - informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte

          - umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy

          - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže

 

17.11.2018   -   do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási výchovnej poradkyni záujem o štúdium na dvoch  stredných školách / 2 rôznych odboroch /

 

1.2.2019    -     do tohto termínu  stredné školy  zverejnia kritéria prijatia na štúdium a termíny  talentových skúšok

 

20.2.2019  -    do tohto termínu  predloží  žiak prihlášku na   štúdium tých odborov, ktoré si vyžadujú    overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu /bilingválne gymnázium, športové gymnázium, konzervatórium,  umelecké školy, odbor masér ..../, podpísanú žiakom, jeho zákonnými zástupcami, potvrdenú detským lekárom  na kontrolu výchovnej poradkyni, aj s diplomami  a osvedčeniami o absolvovaných olympiádach a vedomostných súťažiach

Prihlášky do stredných škôl posiela základná škola!Viac tu: https://vychovna-poradkyna.webnode.sk/dolezite-terminy-pre-deviatakov/

    Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 !!!

USMERNENIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023.

Elektronické prihlášky vypĺňa zákonný zástupca a žiak.  ZŠ potvrdí údaje na prihláške. Každý žiak si môže podať 4 prihlášky na SŠ - z toho 2 prihlášky na SŠ s talentovou skúškou a 2 prihlášky na SŠ bez talentovej skúšky. Termíny podávania prihlášok na jednotlivé SŠ ako aj podmienky prijímania na SŠ budú zverejnené podľa usmernennia MŠVVaŠ SR a jednotlivých SŠ.   V prípade záujmu žiaka o talentové skúšky, vypíše sa mu aj tretia prihláška. Na talentové skúšky si môže žiak podať len 2 prihlášky.

Elektronické prihlášky vypĺňa zákonný zástupca a žiak, prípadne ZŠ. ZŠ potvrdí údaje na prihláške.  Každý žiak si môže podať 4 prihlášky na SŠ.  Z toho 2 prihlášky na SŠ  s talentovou skúškou a 2 prihlášky na SŠ bez talentovej skúšky. Termíny podávania prihlášok na jednotlivé SŠ ako aj podmienky prijímania na SŠ budú zverejnené a aktualizované podľa usmernenia MŠVVaŠ SR a jednotlivých SŠ.