Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

 

História školy

Škola bola odovzdaná do užívania 30. 12. 1979. Slávnostné otvorenie školy sa uskutočnilo 1. 9. 1980.    Vo  funkcii  riaditeľa   školy    sa    vystriedali   Daniel Maukš, Ján Galovič, Rudolf Repák a Ivan Smerek. Súčasným riaditeľom školy je od roku 2012 Mgr. Emil Valko.

 

 

 

  Počas     tridsaťpäťropčnej / 1980 - 2015 /  existencie školy sa o výchovu a vzdelanie viac ako 2500  žiakov staralo 85  pedagogických   pracovníkov,  22    prevádzkových     a    14      pracovníčiek ŠJ.     Vďaka  pedagogickému  majstrovstvu   našich bývalých i súčasných pedagógov naši bývalí  žiaci   pracujú   na významných    postoch,    sú uznávanými odborníkmi vo svojich profesiách.  Škole od jej vzniku pomáhalo a v súčasnosti  významne   pomáha     Rodičovské združenie a sponzori školy. Škola počas svojej histórie udržiava družobné styky so školou v Litovli  v ČR  a  v súčasnosti buduje družobné styky so školou v Kazincbarczike v MR. O  histórii najlepšej školy v regióne by sa dalo napísať ešte oveľa  viac,  ale  najlepšou vizitkou práce pedagógov školy sú žiaci, ktorých škola  vychovála.   Od roku 2000 sa píše nová história školy. Škola sa  zapojila  do  celého  radu  významnách projektov regionálneho , celoslovenského i   medzinárodného   významu. Vďaka realizovaným projektov , vo veľkej miere z európskych peňazí sa škola stala školou modernou , školou 21. storočia , v ktorej najde   uplatnenie každé dieťa . Škola nadviazala partnerské vzťahy aj so školou v Poľsku v Ledzinách , spoločne s ktorou realizuje celý rad projektov.Od roku    2000 sa škola hrdí čestným názvom Základná škola J. A. Komenského Revúca. 

Významným medzníkom v histórii školy sa stal rok 2009 , keď sa v   rámci   projektu Infraštruktúry vzdelávania , finacovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja , štátneho rozpočtu a z prostriedkov mesta Revúca začala a v máji 2010 ukončila rozsiahla rekonštrukcia. Celková výška investície predstavuje cca 1 mil . € . V rámci rekonštrukcie sa podarilo zrealizovať :

  • kompletné zastrešenie hlavnej budovy školy
  • kompletné zateplenie fasády školy a strešného plášťa
  • výmenu okien a dvier
  • rekonštrukciu vykurovacieho systému
  • výmenu podláh v celej budove
  • výmenu školského nábytku
  • rozšírenie IKT vybavenia školy
  • bezbariérové riešenie budovy - bezbariérové vstupy do budovy , na poschodie , do miestností, bezbariérové hygienické zariadenia
  • rekonštrukciu oplotenia areálu školy

Vďaka rekonštrukcii sa naša základná škola stala najmodernejšou školu v meste a jedinou kompletne bezbariérovou školou v našom regióne a tak prístupnou aj pre  ľudí s telesným postihnutím .

 

Súčasnosť školy 

 

Moderná škola 21. storočia, v ktorej nájde  uplatnenie každé dieťa

 

          Naša základná  škola je a bude naďalej orientovaná na žiaka a bude vychádzať z dvoch základných princípov:

 

- škola je pre žiaka, a to pre každého

- každý žiak je iný, jedinečný.

 

Základná škola J. A. Komenského v Revúcej stojí na nasledovných základných pilieroch :

 

Ø  rozvoj komunikácie v cudzích jazykoch

Ø  rozvoj gramotnosti v oblasti IKT

Ø  rozvoj environmentálneho cítenia 

Ø  rozvoj a podpora športu

Ø  rozvoj spôsobilosti smerujúcich  k iniciatívnosti a podnikavosti

Ø  rozvoj spôsobilosti vnímať a chápať miestu kultúru, rozumieť súčasným médiám a  vyjadrovať sa nástrojmi kultúry , rozvoj občianskych spôsobilostí

Ø  rozvoj tvorivosti a estetického cítenia prostredníctvom umelecko-dramatických činností

Ø  rozvoj polytechnickej výchovy

Ø  rozvoj matematického myslenia

 

Ciele školy  : 

 

Ø  podpora osobitostí a daností každého žiaka

Ø  modernizácia  vyučovacích  prostriedkov

Ø  zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov školy a estetizácia  školy a jej okolia

Ø  rozvoj  aktivít  smerujúcich  k zvýšeniu úrovne čitateľskej a matematickej gramotnosti

Ø  uplatňovanie  metód aktívneho učenia sa žiakov

Ø  rozvoj spolupráce s rodinou a verejnosťou

Ø  podpora  profesijného  a osobného  rozvoja pedagógov školy

Ø  debyrokratizácia školy

 


Dlhodobé projekty

Škola sa zapojená v súčasnosti  do nasledovných  projektov:

Ø  Zelená škola

Ø  Škola podporujúca zdravie -školský mliečny program a školské ovocie

Ø  Planéta vedomostí

Ø  Bezpečná škola

Ø  Otvorená škola

Ø  NP Vzdelávanie učiteľov základných škôl v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách

Ø  NP Aktivizujúce metódy vo výchove

Ø  NP Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Ø  NP Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

Ø  NP Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentmi

Ø  NP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Ø  Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety" 

Ø  NP Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Ø  NP Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (štatistická   a finančná gramotnosť)

Ø  NP Projekt Profesijného a kariérneho rastu pedagogických zamestnancov - učebňa kontinuálneho vzdelávania

Ø  „The message of the past for the present“ –  spoločný bilaterálny projekt ZŠ J. A. Komenského v Revúcej a partnerskej školy z Ledzín v Poľsku realizovaný v rámci programu Comenius - termín - 2013-2015. ZŠ J. A. Komenského - koordinátor projektu.

Ø  Grantový program Kolegov – Kolegovia pre dobrú vec – Nadácia Tesco

 

Partnerské školy

         Základná škola úzko spolupracuje počas celej svojej existencie/ 35 rokov /  s partnerskou školou v českom Litovli – ZŠ Vítezná a od roku 2010 s partnerskou školou v poľských Ledzinách.

 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy          

 

           Objekt základnej školy tvorí hlavná budova vrátane telocvične a školskej jedálne. V areáli školy sa nachádza trávnaté ihrisko, bežecká dráha, malé ihrisko s umelým povrchom, veľké ihrisko s umelým povrchom , v súčasnosti budované športové oddychové centrum , ktorého súčasťou bude detské dopravné ihrisko, interaktívna hracia plocha, detský minigolf, detské hracie prvky a altánok.  V súčasnej dobe má škola k dispozícií 21  tried a učební. Stavebnými úpravami boli niektoré  kabinety prebudované na triedy . Škola má vybudované káblové a wifi internetové pripojenie.

Ø  jedna veľká telocvičňa a jedna posilňovňa

Ø  2 jazykové učebne s počítačmi , internetom a interaktívnou tabuľou

Ø  učebňa mediálnej výchovy

Ø  21 klasických tried na škole s interaktívnymi tabuľami a interaktívnymi projektormi

Ø  Zborovňa a kancelárske a prevádzkové priestory

Ø  školská knižnica  a  informačné, komunikačné centrum školy – čitáreň – učebňa kontinuálneho vzdelávania

Ø  herňa ŠKD

Ø  odborná učebňa  fyziky a chémie s počítačmi a s interaktívnou tabuľou

Ø  odborná učebňa  výtvarnej výchovy

Ø  odborná učebňa  technickej výchovy

Ø  3 počítačové učebne s internetom  a dataprojektorom

Ø  kmeňovo – odborné učebne matematiky, hudobnej výchovy, slovenského jazyka a literatúry, geografie

Ø  cvičná školská kuchynka

Ø  školská jedáleň,  kde sa stravuje 350 stravníkov

Ø  športový areál s multifunkčným ihriskom  vybudovaný z prostriedkov FSR

Ø  k hlavnej budove je pripojený pavilón, v ktorom sa nachádzajú telocvičňa a posilňovňa

Ø  v popoludňajších hodinách sú v  škole v prevádzke  4 oddelenia  školského klubu detí

Ø  kabinety TŠV, TECH, BIO, CHE, a  ďalších predmetov

        Učebnými pomôckami sú veľmi dobre zabezpečené skoro všetky vyučovacie predmety . Vďaka účasti v národnom projekte sa nám podarilo zásobiť tým najmodernejším vybavením predmety technika, biológia, chémia a fyzika.  

          Pri ďalšom budovaní školy  nám vypomáhajú rodičia, priatelia školy a zriaďovateľ mesto Revúca.

Ďakujeme .