Mapa stránky Preskočiť navigáciu k obsahu
Internetová žiacka knižka Jedálny lístok

Zelená škola

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Organizácia programu

Program Zelená škola od roku 2004 sa realizuje aj na Slovensku a pomáha slovenským školám zrealizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie

Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je spoločnosť Natur-pack.

 • Škola zaregistrovaná do programu realizuje aktivity v rámci certifikačného obdobia, ktoré začína 1.9. a končí najneskôr 30.6. príslušného roku, v ktorom škola požiada o záverečné hodnotenie.
 • Škola postupuje podľa metodológie programu (7 krokov: 1. Kolégium Zelenej školy, 2. Environmentálny audit, 3. Environmentálny akčný plán, 4.Monitorovanie akčného plánu, 5. Pro-environmentálna výučba, 6. Informovanie a spolupráca, 7. Eko-kódex)- uskutočňuje jednotlivé kroky, t.j. zavádza a zlepšuje environmentálne opatrenia na škole a realizuje súvisiace vzdelávacie aktivity.                                                Zapojené školy v programe Zelená škola si na základe výsledkov environmentálneho auditu vyberú pre aktuálne certifikačné obdobie najmenej jednu z výberových tém ako prioritnú. Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:
 • voda,
 • odpad,
 • energia,
 • doprava a ovzdušie,
 • zelené obstarávanie,
 • zeleň a ochrana prírody

História programu

Program Eco-Schools vznikol v roku 1994. S podporou Európskej komisie sa implementoval v Dánsku, Grécku, Nemecku a vo Veľkej Británii. Odtiaľ sa veľmi rýchlo rozšíril do celého sveta. Program je odpoveďou na Summit Zeme 1992 v brazílskom Riu de Janeiro, kde bola vyjadrená potreba zapájať mladých ľudí do ochrany životného prostredia a udržateľného rozvoja na lokálnej úrovni.

( Zdroj  „ Zelená škola“ – krátené, podrobnejšie informácie na www.zelená škola)

Téma certifikačného obdobia : VODA

Po úspešnom zvládnutí prvého certifikačného obdobia s témou Zeleň a ochrana prírody sa škola pustila do druhého certifikačného obdobia. Prvoradou úlohou bolo nové kreovanie kolégia, nakoľko väčšina členov ukončila povinnú dochádzku a opustila našu školu. Po zostavení kolégia opätovne prebehol audit a väčšina členov sa zhodla na novej téme pre obdobie  rokov 2014-2016. Novú tému si členovia zvolili VODU. Taktiež sa začalo s prípravou nového akčného enviro plánu. Po viacerých stretnutiach boli aktivity do akčného plánu navrhnuté a vypracovaný akčný plán bol odoslaný na schválenie. Po schválení akčného plánu centrom vo Zvolene sme sa pustili do plnenia vytýčených aktivít.

 

KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLYCertifikačné obdobie 2014 / 2016

Koordinátor:Mgr. Ivan Pipasík - učiteľ

 

Členovia:

Mgr. Ďurčová Dáša – admin.pracovníčka

Mgr. Fröhlichová Marianna – učiteľka

Mgr. Vargová Agáta – učiteľka

Mgr. Joachimová Anna – učiteľka

Ing. Kiselová Elena – S-NP Muránska planina

 

Žiaci ZŠ

Dacho Ján  8.A

Hrbáľova Lenka    4.A

Repák Ján 7.A

Dachová Zdenka   4.A

Belán Boris  8.B  

Halušková Janka    4.A                         

Bomba Marek  8.B 

Halušková Slavka   4.A

Laciak Dávid  8.B

Belán Tomáš  4.A

Renegalová Natália  4.A

Chlebušová Kornélia  4.A

 

AKTIVITY Zelená škola:

TÉMA  VODA       certifikačné obdobie:  2014 – 202016

Po vypracovaní Environmentálneho akčného plánu a schválení koordinačným centrom vo Zvolene začíname s uskutočňovaním nasledovných aktivít.

CIEĽ 1 :

Zníženie spotreby vody min. o 5% do konca certifikačného obdobia

Aktivity:

1. Kontrola stavu hlavného  vodomeru a nahlasovanie spotreby

2. Výmena kohútikových batérií (staré) za páčkové

3. Zakúpenie a montáž perlátorov na vodovodné batérie

4. Výmena splachovačov za úsporné splachovače WC

5. Kontrola batérií a splachovačov

6. Tabuľky o šetrení s vodou

     a) Vyhotovenie tabuliek upozorňujúcich na šetrenie vodou

     b) umiestnenie šetriacich tabuliek do tried, umyvárky, WC a zborovne

7. Umiestnenie sudov/nádob na školskom dvore na zachytávanie dažďovej vody, následné polievanie kvetov v budove ZŠ

CIEĽ 2:

Realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na vodnú tematiku

Aktivity:

1. Exkurzia do vodární

2. Exkurzia do ČOV

3. Vytvorenie násteniek na tému voda/ ochrana, význam a využitie vody /

4. Fotosúťaž „Voda naša každodenná“

5.Výtvarná súťaž VODA

6. Relácie + články o vode (význam, znečisťovanie, šetrenie vodou)

7. Pitný režim – beseda o význame vody pre organizmus

8. Voda – beseda o význame, šetrení s vodou

9. Info kampaň o možnostiach šetrenia vodou /info letáky rozmiestnené v triedach a jedálni/

10. Čajové popoludnie (príprava čajov v ŠKD)

11. Ochutnávka minerálnych vôd

12. Vodné divadlo (príprava scénky alebo divadla na tému voda)

13. Vodný bar

14. Čaj cez veľkú prestávku

Cieľ 3:

Prebudiť environmentálne  cítenie k vode a praktické aktivity s vodou

Aktivity:

1. Čistenie studničky

2. Starostlivosť o lesné studničky

3. Čistenie rieky

Plnenie EAP-u sa začalo

Akonáhle nám bol environmentálny akčný plán schválený ( EAP ), začali sme postupne s plniťvytýčené úlohy. Úlohy v EAP-e boli rozvrhnuté na dva školské roky.  Množstvo úloh sa splnilo už počas prvého roka certifikačného obdobia. V druhom roku certifikácie sa ďalej pokračovalo v plnení EAP-u, až kým sme nemali veľkú haváriu na hlavnom vodovodnom potrubí. Už sme vedeli, že asi hlavný cieľ certifikačného obdobia nesplníme, nakoľko pri danej havárii došlo k obrovskému úniku vody. Hlavný cieľ obdobia je zníženie množstva vody šetrením a výmenou starých batérií a splachovačov. Ďalšia nepríjemnosť prerušila prácu na dokončení aktivít. Preto bolo potrebné požiadať regionálne centrum Zelenej školy o predĺženie certifikačného obdobia o jeden rok. V treťom roku sme postupne dokončovali už skôr naplánované aktivity a blížime sa k ukončeniu certifikačného obdobia.

KOLÉGIUM   Zelenej  školy

Školský rok 2016 / 2017

 

Koordinátor:Mgr. Ivan Pipasík - učiteľ

 

Členovia:

Mgr. Vargová Agáta – učiteľka

Mgr. Joachimová Anna – učiteľka

Ing. Leštáková Barbora – Správa  NPMuránska planina

p. Hansko Dušan - údržbár

 

Žiaci ZŠ

Repák Ján 9.A

Ďuriška Matúš 9.A

Beňová Sára    7.B

Galovičová Michaela 7.A

Jankóšiková Petra  4.B                           

Vaššová Diana    4.B                                                

 Adamová Ema   4.B

AKTIVITY

Uskutočnené vrámci  projektu Zelená škola

Čajové popoludnie v ŠKD

Deň čaju

Nástenka o vode

Beseda o vode

Čistenie studničky

Ochutnávka minerálnych vôdRovesnícke vzdelávanie o vode

Vodný bar

Výtvarná súťaž o vode

Šetrenie vodou - anketaStarostlivosť o lesné studničkyČistenie rieky

Výmena starých vodovodných batérií

Tabuľky upozorňujúce našetrenie s vodou

Exkurzia na čističku

Výmena splachovačov   Starostlivosť o školský dvor

Deň vody s hasičmi

Spolupráca s útulkom pre psov

Kontrola stavu spotreby vody

 

Aktivity uskutočnené vrámci projektu Zelená škola

TÉMA: Odpad    Certifikačné obdobie 2017 – 2019

Zabezpečenie odpadových nádobna triedenie pre 1.stupeň

Upratovanie školského areálu

Exkurzia do kovošrotu

Tvorivédielne z odpadu

Rozhlasové okienko

Recyklo hry

Besedy                                    

Exkurzia do zberného dvora

Vyhľadávanie a likvidácia čiernych skládok

Výučbové aktivity: odpad, triedenie odpadu, recyklácia...

Burza starých kníh

Súťaž v triedení „SEPARKO“

Zabezpečenie kompostérov na bioodpad (školský dvor)

Ekojarmok

Rovesnícke vzdelávaniena tému kompostovanie                                                                       

Zber elektroodpadu

Zber papiera a plastových fliaš

 

Účasť v programe Zelená škola (krátené - Zelená škola )

 • Škola zaregistrovaná do programu realizuje aktivity v rámci certifikačného obdobia, ktoré začína 1.9. a končí najneskôr 30.6. príslušného roku, v ktorom škola požiada o záverečné hodnotenie.
 • Škola postupuje podľa metodológie programu (7 krokov)- uskutočňuje jednotlivé kroky, t.j. zavádza a zlepšuje environmentálne opatrenia na škole a realizuje súvisiace vzdelávacie aktivity.

1. Kolégium Zelenej školy                                                                                                     - akčná skupina a organizačný garant programu na škole


2. Environmentálny audit                                                                                                          - analýza súčasného stavu školy, ktorá je podkladom pre systematické    plánovanie (viď Environmentálny akčný plán)


3. Environmentálny akčný plán                                                                                                 - dlhodobejšia vízia školy pre zníženie ekologickej stopy rozpracovaná na čiastkové ciele a aktivity


4. Monitorovanie a priebežné hodnotenie plnenia akčného plánu                                                                                                                                        - priebežné monitorovania priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení v rámci naplánovaného EAP


5. Pro-environmentálna výučba                                                                                              - environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní a Školskom vzdelávacom programe


6. Informovanie a spolupráca                                                                                             -presah pro-environmentálnych aktivít do života školy a jej okolia


7. Eko-kódex                                                                                                                                        - žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy

Témy Zelenej školy

Zapojené školy v programe Zelená škola si na základe výsledkov environmentálneho auditu vyberú pre aktuálne certifikačné obdobie najmenej jednu z výberových tém ako prioritnú, povinnú - podľa jej obsahového zamerania škola pripraví Environmentálny akčný plán školy, obsahujúci konkrétne úlohy a aktivity na dané certifikačné obdobie.

Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:

 • voda,
 • odpad,
 • energia,
 • doprava a ovzdušie,
 • zelené obstarávanie,
 • zeleň a ochrana prírody