História

História školy

Základná  škola na Ulici Komenského 7 bola odovzdaná do užívania 30. 12. 1979. Slávnostné otvorenie školy sa uskutočnilo 1. 9. 1980.    Vo  funkcii  riaditeľa   školy    sa    vystriedali   Daniel Maukš, Ján Galovič, Rudolf Repák, Mgr. Ivan Smerek . Riaditeľom školy od augusta 2012 je Mgr. Emil Valko. Počas   43 ročnej   existencie školy sa o výchovu a vzdelanie viac ako 3500  žiakov staralo okolo 115  pedagogických   pracovníkov,  25    prevádzkových     a    16      pracovníkov  ŠJ.     Vďaka  pedagogickému  majstrovstvu   našich bývalých i súčasných pedagógov naši bývalí  žiaci   pracujú   na významných    postoch,    sú uznávanými odborníkmi vo svojich profesiách.  Škole od jej vzniku pomáhalo a v súčasnosti  významne   pomáha     rodičovské združenie a sponzori školy. Škola počas svojej histórie udržiava družobné partnerské  styky so školou v Litovli  v ČR  a  v súčasnosti aj  družobné styky so školou v poľských Ledzinách. Určitú krátku dobu udržiavala škola partnestké vzťahy so školou v maďarskej Kazincbarcike .  O  histórii , veríme že najlepšej školy v regióne,  by sa dalo napísať ešte oveľa  viac,  ale  najlepšou vizitkou práce pedagógov školy sú žiaci, ktorých škola  vychovala.   Od roku 2000 sa píše nová história školy. Škola sa  zapojila  do  celého  radu  významných projektov regionálneho , celoslovenského i   medzinárodného   významu. Vďaka realizovaným projektov, vo veľkej miere z európskych peňazí sa škola stala školou modernou , školou 21. storočia , v ktorej nájde   uplatnenie každé dieťa . Od roku    2001 sa škola hrdí čestným názvom Základná škola J. A. Komenského Revúca. S účinnosťou od 1.7.2002 je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Významným medzníkom v histórii školy sa stal rok 2009 , keď sa v   rámci   projektu Infraštruktúry vzdelávania , financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja , štátneho rozpočtu a z prostriedkov mesta Revúca začala v auguste 2009 a v máji 2010 ukončila rozsiahla rekonštrukcia. Celková výška investície predstavovala viac ako cca 1 mil . € . V rámci rekonštrukcie sa podarilo zrealizovať :

  • kompletné zastrešenie hlavnej budovy školy
  • kompletné zateplenie fasády školy a strešného plášťa
  • výmenu okien a dvier
  • rekonštrukciu vykurovacieho systému
  • výmenu podláh v celej budove
  • výmenu školského nábytku
  • rozšírenie IKT vybavenia školy
  • bezbariérové riešenie budovy – bezbariérové vstupy do budovy , na poschodie , do miestností, bezbariérové hygienické zariadenia
  • rekonštrukciu oplotenia areálu školy

            Vďaka rekonštrukcii sa  základná škola stala najmodernejšou školu v meste a jedinou kompletne bezbariérovou školou  v našom regióne a tak prístupnou aj pre hendikepovaných ľudí a umožnenie im vzdelávania sa. Je školou z najnižšou energetickou náročnosťou v našom meste, školou šetrnou k životnému prostrediu, a v školskom roku 2018/2019 sa stala  Zelenou školou.