Projekty

Aktuálne prebiehajúce projekty :

IT Akadémia 

Školské mlieko

 Školské ovocie
 

Realizované projekty :

Zelená škola

Denný letný tábor

Športovať je radosť

Podpora športu

Prázdniny v pohybe

Obnova rozbežiska na skok do diaľky

Poď hrať ping – pong

Street workoutove ihrisko

Spolu je nám fajn
 
Netradičné vyučovanie
 
Dopravná výchova hrou
 
Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť – zážitkové vzdelávanie v praxi
 
Klíma nás spája
 
Elektroodpad – 2
 
Učíme sa hrou
 
Veda hrou
 
Vidím, cítim, dotýkam sa, počujem – zážitkové vyučovanie v praxi  

Návšteva centra – Aurélium

Športujeme bez rozdielov

Ámosková latka

Návšteva automobilového závodu v Bratislave

Atletika pre radosť

Technika nás baví 

Atletika pre radosť

Super trieda na dopravku

Ihrisko pre všetkých – oddychujeme aktívne

Malí, veľkí, …. hýbte sa !

Beháme radi bez vytknutých členkov. 

„The message of the past for the present“ –  spoločný bilaterálny projekt ZŠ J. A. Komenského v Revúcej a partnerskej školy z Ledzín v Poľsku realizovaný v rámci programu Comenius – termín – 2013-2015. ZŠ J. A. Komenského – koordinátor projektu.

Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí

Národný projekt OPIS
„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách

Podpora polytechnickej výchovy na základných školách

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentmi

Aktivizujúce metódy vo výchove

Projekt Profesijného a kariérneho rastu pedagogických zamestnancov – učebňa kontinuálneho vzdelávania

Hodnotenie kvality vzdelávania na základných a stredných školách v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania (štatistická   a finančná gramotnosť).

Vzdelávanie učiteľov ZŠ v súvislosti s Koncepciou vyučovania CJ na ZŠ a SŠ

Projekt REGIO – spoločný projekt Mesta Revúca a Mesta Ledziny. ZŠ J. A. Komenského –  partner projektu.

Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na ZŠ

Vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov

Difference similarities – spoločný projekt ZŠ J. A. Komenského v Revúcej a partnerskej školy z Ledzín v Poľsku realizovaný v rámci programu Comenius – termín – 2010-2012. ZŠ J. A. Komenského – koordinátor projektu.

Cesta správnym smerom – OSF – 2010 – 2011

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy J. A. Komenského v Revúcej – ROP – 2008 – 2010

Študijno-poradenské centrum pri ZŠ – projekt ESF- 2006-2008

Elektronizácia a revitalizácia školského stravovania – MŠ SR – 2008

Elektronizácia školskej knižnice – MŠ SR – 2007

E-learningová otvorená škola – Otvorená škola 2006 – MŠ SR – 2006

Vzdelávanie učiteľov v oblasti IKT – MC EDU – 2005 – 2006

Info centrum – projekt MDPaT SR – 2006

Art centrum – projekt HENKEL a COOP JEDNOTA – 2005 – 2006

Femina internet klub – 2005 – 2006

Dvere jazykom otvorené – Jazykové laboratória –  MŠ SR – 2006

Verejný internetový terminál – Konto ORANGE – 2005

Minitelocvičňa – Otvorená škola – MŠ SR – 2005

Športovo – oddychový areál pri ZŠ – MŠ SR – 2005

Otvorená škola Infovek – MŠ SR – 2005

Centrum výchovy, vzdelávania a prevencie – FSR – 2005

Všešportové ihrisko pre voľnočasové aktivity – FSR – 2005

Počítače školám – MDPaT SR – 2004

Projekt Prípravný ročník – PHARE – 2003

Projekt INFOVEK – 2002