Školská jedáleň

Školská jedáleň pri základnej škole zabezpečuje stravovanie žiakov školy, pedagogických i nepedagogických zamestnancov. Školská jedáleň je súčasťou základnej školy. Zabezpečuje stravníkom veľmi dobrú a chutnú stravu, bohatú na vitamíny, ovocie , zeleninu. Súčasťou stravného lístka sú aj bezmäsité jedlá, mliečne výrobky, cereálne výrobky, koláče vlastnej výroby. Je zabezpečený aj pitný režim—voda, čaj, ovocné džúsy. Výdaj stravy je elektronický , prostredníctvom čipových kariet.

 Školská jedáleň zabezpečuje aj výdaj a distribúciu  bezplatného školského ovocia, školského mlieka  v rámci programu financovaného EÚ.

Vedúca školskej jedálne: 

Monika Belánová 

tel. č.: 058/2851582, 0910725348

e-mail : jedalen@zskomre.sk

Prihláška na stravovanie – TU !

Cena obeda :

ISCED 1 : 0,10 € / 1 obed

ISCED 2 : 0,10 €/ 1 obed

Platné VZN : TU !

Výdaj stravy:

11:25 — 13.30  podľa stanoveného harmonogramu

Čas výdaja stravy sa môže meniť v závislosti na aktuálnej situácii / napr. vyučovanie v období pandémie /. 

Výdaj stravy nie je možný do obedárov ! Vydaj je zabezpečený prostredníctvom jednorázových obalov v cene 0,30 € .

Číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN:  SK49 5600 0000 0020 5711 7006

Evidencia odberu stravy je na základe čipovej karty . Stravník je povinný pri strate čipovej karty si ju zakúpiť u vedúcej ŠJ v sume   1,05   €.  

Spôsob prihlasovania a odhlasovania:

Telefonické odhlasovanie zo stravy :

058/2851582, 0910725348

Odhlasovanie cez EDUPGE

Od 2.10.2019 je v Edupage sprístupnený modul Školská jedáleň. Po kliknutí na príslušný deň môžete odhlásiť svoje dieťa z obeda. Odhlasovanie funguje aj v mobilnej aplikácii.

Odhlásiť, resp. prihlásiť žiaka na stravu je možné 24 hodín vopred ( vyhláška MŠ SR č.330/2009 Z. z. zo 14. augusta 2009, § 3 ods.5 písm. a); t. j. – deň vopred do 14:00 hodiny okrem pondelka, kedy je možné odhlásenie zo stravy do 7:30 hod.  Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prípade neprítomnosti žiaka z dôvodu choroby  (ak sa nestihne odhlásiť vopred) je možné v PRVÝ DEŇ odobrať stravu do prinesených čistých nádob, ktoré prinesie zákonný zástupca v čase výdaja stravy (11:30 hod – 12:30 hod.). Nasledujúce dni je žiak povinný sa odhlásiť, ak nebude odoberať stravu z dôvodu neprítomnosti v škole.  Tento odobratý obed, kedy nebol žiak v škole resp. sa nezúčastnil vyučovacieho procesu a odobral si stravu do nádoby, uhradí zákonný zástupca sumou prislúchajúcou žiakovi podľa stupňa do 5 – tich dní na hore uvedené číslo účtu školskej jedálne.  

Neodhlásená strava: V prípade, že žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a z nejakého dôvodu sa nezúčastní vyučovacieho procesu (nepríde na vyučovanie) a zároveň si neodhlási stravu – obed, nepríde na obed – obed prepadne, na takýto obed nepripadá dotácia zo štátu, t. j. neodhlásený obed hradí zákonný zástupca dieťaťa sumou prislúchajúcou žiakovi podľa vyššie uvedeného stupňa na hore uvedené číslo účtu  do 5 – tich pracovných dní.

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole a odobralo stravu.

Na základe uvedeného, zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanieZa neodobratú,  alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Na výdaj stravy je potrebné mať vydanú čipovú kartu.

Pokiaľ je dieťa choré, treba obed odhlásiť do 14.00 hod. na nasledujúce dni. Po 14.00 hod. už nie je možné odhlásiť obed na nasledujúci deň.