Výchovný a kariérny poradca

Kariérové poradenstvo


Kariérový poradca: Mgr. Mariana Pomaj

Konzultačné hodiny :

 • pondelok : 10:40 – 12:20
 • utorok : 11:35 – 13:15

e-mail: pomajova.mariana@gmail.com

č. tel.: 0911/745326

Miesto: kabinet poradcov

Kariérové poradenstvo:

 • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov
 • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ
 • usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu
 • informuje o povolaniach, ktoré poznáte a ktoré nepoznáte
 • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy.

Výchovné  poradenstvo


Výchovný poradca: PhDr. Alena Guliariková

Konzultačné hodiny: 

 • pondelok : 13:15 – 14:45
 • štvrtok : 13:15 – 14:45

e-mail: guliarikova@zskomre.sk

č. tel.: 058/2851581

Miesto : kabinet poradcov

 Výchovné poradenstvo:

 • činnosť VP je zameraná na riešenie výchovno-vzdelávacích problémov žiakov
 • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, vedením školy, psychológmi a odborníkmi z pedagogicko-psychologickej poradne a iných špecializovaných centier
 • podieľa sa na realizácii prevencie sociálno-patologických javov mládeže
 • pripravuje a organizuje žiakom besedy

 

Dôležité termíny

·           do 20. 11. 2023 – do tohto termínu žiak 9. ročníka nahlási kariérovej poradkyni záujem o štúdium na dvoch  stredných školách / 2 rôznych odboroch /

·         do 20. 03. 2024 – zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi SŠ na všetky študijné a učebné odbory.  Návod na elektronické podanie prihlášky na SŠ cez EDUPAGE ( Rodičovské konto :https://help.edupage.org/sk/u646 )

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje. Ak to nie je možné, k prihláške na vzdelávanie sa pripoja vysvedčenia zo základnej školy alebo ich osvedčené kópie.

·         20.03.2024 – Testovanie 9 – riadny termín

·         04.04.2024 – Testovanie 9 – náhradný termín.

 

Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2024/2025

Každý žiak si môže podať 4 prihlášky na SŠ – z toho 2 prihlášky na SŠ s talentovou skúškou a 2 prihlášky na SŠ bez talentovej skúšky. Termíny podávania prihlášok na jednotlivé SŠ ako aj podmienky prijímania na SŠ budú zverejnené podľa usmernenia MŠVVaŠ SR a jednotlivých SŠ. Elektronické prihlášky vypĺňa zákonný zástupca a žiak. ZŠ potvrdí údaje na prihláške.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

a) v prvom kole prvý termín 2. mája 2024

b) v prvom kole druhý termín 6. mája 2024

c) v druhom kole 18. júna 2024

Talentové skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných školách sa uskutočnia:

      a) prvý termín 29. apríla 2024

      b) druhý termín 9. mája 2024

Talentové skúšky na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v stredných športových školách sa uskutočnia v čase:

      a) prvá fáza – termín overenia športového nadania od 18. marca – 12. apríla 2024.

      b) druhá fáza – termín overenia zdravotnej spôsobilosti 1.termín 29. apríla 2024                                                                                                2. termín 9. mája 2024.

 

 

·