Dokumenty

Dokumenty k nahliadnutiu u riaditeľa školy :

Pracovný poriadok

Organizačný poriadok

Vnútorný mzdový predpis

Kolektívna zmluva

Zásady tvorby a čerpania sociálneho fondu

 

 

Dokumenty na stiahnutie :

Žiadosť o odhlásenie žiaka / žiačky zo školy

Žiadosť o odpis vysvedčenia

Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky

Žiadosť o prijatie žiaka

Žiadosť o zníženie príspevku v ŠKD

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD

Žiadosť o odhlásenie zo ŠKD

Žiadosť o oslobodenie od vyučovania telesnej a športovej výchovy

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky

Žiadosť o prijatie z iného školského obvodu