Školský klub detí

Školský klub detí v šk. roku 2023/2024 je organizovaný v 7 – tich oddeleniach pod vedením vychovávateliek ŠKD:

1. odd.         Erika Korenová

2. odd.         Mgr. Jarmila Rojáková

3. odd.         Bc. Kamila Borošová

4. odd.         Lucia Klementisová

5. odd.         Mgr. Emília Javorčíková

6. odd.         Monika Eštvančíková

7. odd.         Mgr. Erika Krbavcová

Prevádzka ŠKD pri ZŠ  je od  6.30 hod. – 7.30 hod.  a  11.25 hod. –  17.00 hod. 

Činnosť ŠKD sa realizuje v súlade s Výchovným programom ŠKD: 

Každý mesiac organizujeme rôzne akcie, zamerané na vedomostnú, i zábavnú oblasť.

O našich akciách si rodičia môžu vždy prečítať a pozrieť fotky na  web stránke školy aj na FB školy .

Mesačný poplatok za ŠKD: 10,- €

Znížený poplatok za ŠKD: 3,50 €  (po predložení žiadosti a potvrdenia o poberaní dávky v hmotnej núdzi)

TLAČIVÁ :

Žiadosť o zníženie príspevku v ŠKD

DOKUMENTY :

Školský poriadok v ŠKD